Sikkerhetsregler

stay safe be kind inscription on stone

For at alle skal trives og føle seg trygge både på og utenfor banen er det regler for sikkerhet som gjelder og skal følges til enhver tid. Alle har et ansvar for å sørge for at reglene blir fulgt og skyteleder har et særskilt ansvar for å påse at de blir fulgt. Dersom de ikke blir fulgt skal personen som bryter disse fravises fra banen/stedet og det skal rapporteres til styret via varslingsfunksjonen i administrasjonsprogrammet på kontoret.

Sikkerhet utenfor banen

 1. Det er ikke tillat å ta noe våpen ut av kofferten uten ansvarshavendes tillatelse.
 2. Når et våpen tas ut av kofferten skal lademekanismen åpnes og holdes åpen. Magasinet skal tas ut.
 3. Kontroller alltid våpenet med det samme det er tatt ut av kofferten. Kontroller det også før du gir det til en annen.
 4. Rør aldri et våpen uten eierens tillatelse.
 5. Rett alltid våpenet mot sikker bakgrunn når du gjør tørrtrening, og kun på anvist plass.
 6. Lad aldri våpenet eller magasinet utenom standplass.
 7. PEK ALDRI PÅ NOEN MED VÅPENET!!

Sikkerhet på banen

 1. Kontroller alltid våpenet når du kommer på standplass.
 2. Rør aldri våpenet når det er folk foran på banen.
 3. Rett alltid våpenet mot bakken i retning skivene når du holder det.
 4. Lading av magasin / våpen skal aldri skje før “LADING” blir kommander.
 5. Våpen / magasin tømmes øyeblikkelig på ordre fra skyteleder, eller a) Hvis noe uforutsett skulle skje (f.eks styrømbrudd) b) Du av en eller annen grunn må forlate standplassen. c) Våpenet går istykker.
 6. Hvis våpenet går i stykker eller du tror det er noe galt med det, så legg det fra deg og meld fra til skyteleder. Forsøk ikke å reparere mens skytingen pågår (jf. Programmregler).
 7. Forlat aldri våpenet på standplass uten at du er sikker på at det er tomt, magasinet tatt ut og lademekansismen er åpen.
 8. Før du forlater standplass etter endt skyting skal våpenet vises for skyteleder og deretter kontrolleres 2 (to) ganger av deg selv for å være sikker på at det er tomt før det legges i kofferten.

Sikkerhet under transport

 1. Våpen skal aldri være ladd under transport og magasin skal være utenfor våpenet.
 2. Våpen skal transporteres i lukket og egnet transportkasse.
 3. Transportkassen skal alltid være under oppsyn. Dersom dette ikke er mulig skal en vital del (sluttstykket) av våpenet fjernes og fraktes separat og under oppsyn.