Se også spesifikke instrukser og regler:
Instruks for styret | Instruks for skyteleder | Sikkerhetsregler

Lov for
Askim Pistolklubb

Lov for Askim Pistolklubb, stiftet Januar 1948,
med senere endringer, av årsmøtet 07. Februar 2013,
godkjent av Østfold idrettskrets den 11. Februar 2013

Siste endringer vedtatt av årsmøte den 28. Februar 2024
(Etter Basis Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021)

§ 1       Formål

Askim Pistolklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon

 1. Askim Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 2. Askim Pistolklubb er medlem av Norges Skytterforbund. For regler om Askim Pistolklubbs plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).
 3. Askim Pistolklubb er medlem av NIF og dermed tilsluttet Østfold Skytterkrets og er tilsluttet Indre Østfold Idrettsråd.
 4. For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
 5. For regler om Askim Pistolklubbs plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3       Medlemmer

 1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
  1. For at en person skal opptas i Askim Pistolklubb må vedkommende:
   i. Akseptere å overholde Askim Pistolklubbs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
   ii. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Askim Pistolklubb og andre organisasjonsledd i NIF.
  2. Medlemskap i idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
  3. Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap.
  4. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
  5. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
  6. Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 1 år.
 2. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder  forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, jf. NIFs lov § 10-5.

§ 4       Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6       Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8       Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9       Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10     Årsmøtet

 1. Årsmøtet er Askim Pistolklubbs høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.
 3. Årsmøtets oppgaver:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge dirigent(er)
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Godkjenne innkallingen
  7. Godkjenne saklisten        
  8. Behandle idrettslagets årsberetning
  9. Behandle
   1. Askim Pistolklubbs regnskap
   2. styrets økonomiske beretning
   3. kontrollutvalgets beretning
   4. eventuell beretning fra engasjert revisor
  10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  11. Fastsette
   1. medlemskontingent på minst kr 50
   2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  12. Vedta Askim Pistolklubbs budsjett
  13. Behandle Askim Pistolklubbs organisasjonsplan
  14. Velge:
   1. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem
   2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem
   3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Askim Pistolklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
   4. Valgkomité med leder, ett medlem og ett varamedlem
   5. Eventuelt øvrige valg i henhold til Askim Pistolklubbs organisasjonsplan
   6. Faste medlemmer av styret, velges for 2 år, mens øvrige velges for 1 år.
    For å sikre kontinuitet skal faste medlemmer velges etter følgende mønster :
    Leder og Styremedlem 1 og 3, velges i år med oddetall, mens
    Nestleder og Styremedlem 2, velges i år med partall
  15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Askim Pistolklubbs regnskap.
   Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
   For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.
 4. For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov § 2-19.

§ 11     Askim Pistolklubbs styre

 1. Askim Pistolklubb ledes og forpliktes av styret, som representerer Askim Pistolklubb utad.
 2. Styret er Askim Pistolklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan
  kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
 3. Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Askim Pistolklubbs virksomhet hører under
  styret. Styret skal sørge for:
  • at Askim Pistolklubbs formål ivaretas
  • forsvarlig organisering av Askim Pistolklubbs virksomhet og økonomistyring
  • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak,
   Askim Pistolklubbs lov og årsmøtets vedtak
  • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
  • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom Askim Pistolklubb
   organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
  • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom Askim Pistolklubb organiserer
   barneidrett
 4. Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
 5. Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 6. Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité og øvrige årsmøtevalgte organer

 1. For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.
  1. Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter
   organisasjonsleddets lov.
  2. Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde en
   beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets konklusjon
   på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (2). Norges idrettsforbund
   og olympiske og paralympiske komités lov Side 9
  3. Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som
   utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
  4. Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting,
   og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig.
  5. Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta
   regnskapsrevisjon.
  6. Organisasjonsledd kan på eget årsmøte/ting vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget
   ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets
   ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenlig med
   utvalgets oppgaver.
  7. Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs organisasjonsledd.
  8. Idrettsstyret kan gjøre unntak fra § 2-12 i lovnorm for idrettslag ved å fastsette egne regler for idrettslag med medlemstall og omsetning under nivåer definert av Idrettsstyret.
 2. For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.
  1. Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skall legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
   Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.
 3. Øvrige årsmøtevalgte organer: Ingen

§ 13     Grupper

 1. Askim Pistolklubbs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Askim Pistolklubbs organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).
 2. Dersom Askim Pistolklubbs årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
  1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
  2. Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
  3. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
  4. Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.
 3. Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte Askim Pistolklubb uten fullmakt fra styret.

§ 14     Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 1. Organisasjonsledd i NIF skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et regelverk som er i samsvar med dette. Organisasjonsleddene plikter å bruke lovnorm fastsatt av Idrettsstyret.
 2. Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige endringer i eget regelverk. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.
 3. Endringer i et organisasjonsledds egen lov kan bare foretas på årsmøte/ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet/tinget vedtar noe annet.
 4. Dersom årsmøte/ting vedtar lovendringer, sendes protokollen til følgende:
  • Idrettskretser og særforbund, til Idrettsstyret.
  • Særkretser/regioner, til særforbundet.
  • Idrettsråd og idrettslag, til idrettskretsen.
 5. Ved eventuell motstrid mellom et organisasjonsledds regelverk og NIFs regelverk, går NIFs
  regelverk foran. Idrettsstyret, særforbund og idrettskretser kan, som overordnede
  organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

§ 15     Oppløsning, utmelding mv.

 1. Askim Pistolklubb kan vedta oppløsning:
  a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
  b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
  En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at Askim Pistolklubb skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Askim Pistolklubbs årsmøte behandler forslag om oppløsning.
 2. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Askim Pistolklubb. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
 3. For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.
 4. Ved utmelding eller tap av medlemskap skal Askim Pistolklubbs eiendeler opparbeidet som en direkte følge av Askim Pistolklubbs medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret.
  Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller Askim Pistolklubbs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.