Lang ventetid på søknader

I kategorien

,

merket med

a gun and bullets on a black background

Av

min lesing


Våre medlemmer opplever dessverre til dels svært lange ventetid forbundet med sine våpensøknader. NSF har på nytt tatt opp dette med Politidirektoratet (POD), og mottatt følgende svar, datert 03.11, fra saksbehandler Kari Hinrichsen Gjervold, refnr 23/210533 – 4:

«Våpenforvaltningen gjennomgår en digitaliseringsprosess som etter planen vil effektivisere søknadsbehandlingen og redusere saksbehandlingstidene. I en utviklings- og overgangsfase, hvor distriktene fortsatt har restanser på manuelle søknader, tar det tid før endringene synliggjøres i form av reduserte saksbehandlingstider. Det hører inn under distriktenes styringsrett å fordele ressurser internt i distriktet. Dette medfører at det kan bli ulik saksbehandlingstid mellom distriktene. Videre viser vi til at distriktene har en utfordrende ressurssituasjon, hvor begrensede ressurser må fordeles på mange viktige oppgaver. Dersom dere har spørsmål om konkrete distrikt, kan politidistriktet kontaktes direkte.»

Vi har fått meldinger om at situasjonen er spesielt prekær på Østlandet – det er meldt om 35 ukers behandlingstid. Forbundskontoret vil derfor sende en generell henvendelse til Politidistrikt Øst med henvisning til svaret fra POD, og anmode om at politiet iverksetter tiltak som kan redusere behandlingstiden for våpensøknader.