Instruks for skyteleder

Den som er satt opp som skyteleder (heretter kalt SL), på vedtatt terminliste, har ansvaret for
gjennomføringen av treningskvelden på en trygg og sikker måte. Den som er satt opp som medhjelper / banefunksjonær (BF), på terminlista, skal hjelpe til med gjennomføringen av treningskvelden på en trygg og sikker måte.

SL har det overordnede ansvaret for kvelden, og ved eventuelle diskusjoner som vedrører sikkerhet
eller gjennomføring av kvelden, er SLs avgjørelse endelig.

Det er samtidig viktig at alle godkjente skyteledere hjelper til, hvis det skulle bli et behov, for at
kvelden skal kunne gjennomføres. SL kan derfor delegere oppgaver som må gjennomføres til disse i
løpet av kvelden.

SL og BF har selv ansvaret for å bytte kveld ved behov, og dette byttet SKAL:

 • Føres på terminlista i hula.
 • Sendes til post@askimpk.no av SL for oppdatering på vår hjemmeside www.askimpk.no.

Før ordinær skyting i hula:

 • Hula låses opp og alarmen slås av (kodebrikke mot stjerne). Gjør klar til skyting av program i forhold til terminliste.
 • Slå på lyset i gang, på bane og sjekk lysrør. Disse byttes etter behov (standplass og skivestativ). Anlegg må vurderes som sikkert i forhold til program. SL stenger eventuelle usikre baner etter egen vurdering, og rapporterer årsak til styret (post@askimpk.no).
 • Start ventilasjon, kompressor og slå på skivevender (etter behov i forhold til program).
 • Sett på kaffetrakter, og ta ut klubbvåpen og ammunisjon fra våpenskap.
 • Ta imot påmelding som skal føres inn i det nye registreringssystemet (appen) på PC. Bruk av klubbvåpen er SL’s ansvar og skal også føres inn/ut på samme måte pr skytter. Skyttere uten eget medlemsnummer opprettes i appen.
 • Alle kjøp/salg, inkludert kveldskontingent, med kort/kontant skal føres på tablet (Zettle). Kvitteringer på utlegg for klubben skal IKKE lenger legges i kassa. Kvitteringen for utlegg SKAL nå sendes til kasserer@askimpk.no for utbetaling til konto. Det er eget skjema som kan benyttes til dette, hvor en fra styret må kvittere på før innsending.
 • Eventuelle nye skyttere tas imot og gis en introduksjon/sikkerhetsgjennomgang i forhold til egne gjeldende regler. (SL kan be andre godkjente skyteledere å gjennomføre denne).

Under programskyting (se terminliste):

 • Sørge for at program gjennomføres i henhold til program og sikkerhetsinstruks.
 • Nye skyttere plasseres samlet og skal plasseres på bane 5,6 eller 7 for at SL lettest mulig skal kunne holde et øye med dem og gi dem gode instrukser underveis. Nye skyttere skal ikke overlates til seg selv uten tilsyn og oppfølging fra SL. Meget viktig at vi følger sikkerhetsreglene, slik at de lærer at slik må det være og slik skal det være hos APK. Dette gir TRYGGHET for både nye og eksisterende skyttere. Ved flere nye skyttere må SL benytte andre godkjente skyteledere for bistand etter behov. Max 2 helt nye skyttere pr. SL.
 • Visitering av alle våpen etter endt skyting på standplass (klubbvåpen med sikkerhetsflagg).

Etter programskyting

 • Sørge for at bane blir ryddet og feiet. (Alle må hjelpe til. SL er ikke ”hushjelp”), og signere på egen sjekkliste for dette, som henger på banen.
 • Sørg for at andre rydder etter seg (tomme kaffekopper/brusbokser osv).
 • Føre resultater på PC og resultat tavle. Husk å føre aktivitetsskjemaer på nye skyttere først etter at skyting er utført.
 • Sjekk at alle klubbvåpen er på plass og tømt, og lås disse inn i våpenskap sammen med pengekasse og ammunisjon.
 • Slå av kaffetrakter, skivevender/timer og kompressor. Ta UT stikkontakt. Ventilasjon stopper automatisk.
 • Slå av lys bane, indre rom, og ta ut stikkontakt på eventuelle lyskastere (som ikke går på lysbryter). (Sjekk at det er mørkt)
 • Lås utstyrsskap og sjekk at våpenskap er låst en ekstra gang.
 • Sett på Alarm og slå av lys i gang når hula forlates. Sørg for å låse dør og port forsvarlig.

Andre kommentarer:

 • Aktive skyteledere er lagt inn i en felles E-post liste skyteleder@askimpk.no.
 • Dersom det oppdages at noe mangler i hula og dermed må kjøpes inn, skrives dette på egen innkjøpsliste.
 • SL plikter å gjennomføre ordinær skyting med alle som har meldt seg på før kl. 20:30. Det kan imidlertid settes begrensninger i antall lag ut ifra skyte program, eventuelt kan det skytes halve program for å få plass til flere lag.
 • Hvis SL ikke er siste som forlater hula, skal SL sørge for at en annen overtar. Denne overtar dermed ansvaret for at hula blir forlatt i orden og SKAL sette på alarm.
 • Det er viktig at vi holder orden i hula, og dette er alle godkjente skytelederes og medlemmers ansvar.

Ved ordinær skyting på Korterudmyra:

 • Når vi har trening på utebanen i Mysen, må SL ta med klubbvåpen, ammunisjon, kasse og PC fra hula. Husk at nøkkelen til utebanen skal ligge i pengekasse. Ved bruk av elektroniske skiver gjelder egne instrukser.

Gitt av styret i Askim Pistolklubb
23. november 2023

Se også